Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door het verstrekken van een opdracht,    respectievelijk door het aanvaarden van onze levering of dienst, wordt onze relatie geacht onze voorwaarden uitdrukkelijk te erkennen.                                                                                                                                          

Van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn afwijkende afnamecondities alleen geldig voor zover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn. Veranderingen en bijkomende afspraken behoeven onze schriftelijke goedkeuring. Bij een buiten onze normale voorwaarden liggende transactie, zijn de gemaakte afspraken voor ons slechts in dit enkele geval bindend. Zij zijn niet geldig voor eventuele volgende transacties.

Geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend in de valuta welke de offerte aangeeft af magazijn.

Verhogen of verlagen wij onze prijzen tussen orderbevestiging en levering, dan behouden wij ons het recht de bevestigde prijzen aan te passen na schriftelijke mededeling aan de klant. Bij deelleveringen geldt hetzelfde voor de nog af te nemen hoeveelheid. Indien de prijs wordt verhoogd ontvangt de koper bericht. De koper heeft het recht de overeenkomst binnen acht dagen na ontvangst van zulk bericht te annuleren. Bij deelleveringen geldt dit recht alleen voor de hoeveelheid die onder de prijsverhoging valt.

In geval van gewijzigde invoerrechten, valutaverhoudingen of wettelijke maatregelen hebben wij het recht de bevestigde prijzen aan te passen. Verhoging van prijzen geeft de koper het recht binnen acht dagen na ontvangst van bericht van de koop af te zien. Wij zijn niet verplicht tot levering tegen de oorspronkelijke bevestigde prijzen of tot schadevergoeding.

Leverdata zijn bij benadering aangegeven en niet bindend. Bij vertraging moet de opdrachtgever een naleveringstermijn van vier weken toestaan. Schadevergoeding voor vertraagde levering is uitgesloten. Bedrijfsstoringen, moeilijkheden bij ons of onze leveranciers, overmacht, grondstoffengebrek, onvoorziene gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten onze schuld geven ons het recht overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te verbreken of levering tot na opheffing der moeilijkheden te verschuiven. In zulke gevallen zijn wij niet tot schadevergoeding verplicht.

Gesplitste zendingen zijn toegestaan. Iedere zending dient afzonderlijk te worden betaald binnen de overeengekomen termijn.

Verzending geschiedt altijd voor rekening en risico van de koper. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schades, verliezen of vertragingen tijdens het transport ontstaan, resp. ontstaan tot de overname van de zending door de ontvanger.

Vanwege productietechnische redenen behouden wij ons het recht voor tien procent meer of minder te leveren.

Reclames betreffende ontbrekende of gebrekkige goederen moeten binnen acht dagen na levering schriftelijk door ons ontvangen zijn. In geval van reële klachten binnen de gestelde termijn heeft de koper het recht om in overleg met ons, vermindering van de koopprijs te bedingen voor zover wij niet bereid zijn de levering terug te nemen voor de berekende prijs of kosteloos te vervangen of te repareren. Voor de kwaliteit van de goederen is de inhoud van onze orderbevestiging en een eventuele monsteruitvoering maatgevend. Constructie- en vormveranderingen tijdens de levertijd zijn voorbehouden, voor zover het artikel en zijn aanzien niet principieel gewijzigd worden.

Wij behouden ons het eigendom voor van alle door of namens ons geleverde zaken tot al onze uitstaande facturen zijn voldaan. Voor zover onze relatie als gevolg van onze levering en/of onze werkzaamheden een vordering verkrijgt op derden, draagt hij die vordering reeds nu voor alsdan aan ons over. Verpanding van de goederen aan derden, faillissement of surseance van betaling dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Betalingen zijn uitsluitend aan ons te voldoen. Verrekening met eventuele tegenvorderingen van de koper is uitgesloten.

Wij hebben het recht een verleend krediet te wijzigen, in te trekken of levering te weigeren, openstaande bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of te verschuiven, wanneer de financiële omstandigheden van de koper zodanig gewijzigd zijn dat geen tijdige betaling te verwachten is. Hetzelfde geldt wanneer op verzoek van de koper afname is uitgesteld of wanneer de hoogte der rekening daartoe aanleiding geeft of de koper betalingsachterstand heeft.

Bij niet betalen van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, verbindt de koper zich tot betaling van de wettelijke rente per jaar over het factuurbedrag, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Bovendien verbindt de koper zich tot betaling van eventuele buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van 15% over het te vorderen bedrag.

Op overeenkomsten en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.